HLAVNÍ ČINNOSTI
Odstraňování prašnosti

Naši pracovníci vyvinuli ve spolupráci s Ústavem fyziky a měřicí techniky Vysoké školy chemicko technologické v Praze novou, vysoce účinnou technologii odprašování mokrou cestou pomocí rozprašovacích trysek. Firma ProEnvi tuto technologii dále rozvíjí a zdokonaluje. Dnes je naše technologie již plně automatizovaná, řízená počítačem a umožňuje rovněž celoroční provoz (až do minus 20°C). Pro své vynikající výsledky v praxi byla tato technologie uznána a schválena k užívání Českou inspekcí životního prostředí (leden 1995).

Možné aplikace

všude při zpracování nebo transportu prašné hmoty, jako např.:

 • kamenolomy
 • doly
 • teplárny
 • elektrárny
 • cementárny
 • vápenky
 • hutě
 • slévárny
 • sklárny
 • keramický průmysl
 • obalovny
 • textilní průmysl (tkalcovny a přádelny)
 • dřevařský průmysl, truhlárny
 • papírny, tiskárny apod.

Ochlazování

Používáme speciální rozprašovací trysky vlastní konstrukce, které umožňují rozprášit jakékoliv množství vody a vytvořit aerosol o plynule volitelné velikosti kapiček v rozsahu několika jednotek až stovek mikronů. Jemný vodní aerosol se rychle vypaří ve vzduchu a díky svému velkému výparnému teplu intenzivně ochlazuje okolní prostředí či požadovanou hmotu.

Možné aplikace:

 • ochlazování prostoru obsluhy v horkých provozech
 • ochlazování spalin (ochrana textilních filtrů)
 • ochlazování skladů ovoce, zeleniny a rostlin
 • ochlazování odlitků a forem ve slévárnách
 • ochlazování výrobků z termoplastů
 • ochlazování horkého materiálu (sypkého nebo kusového)
 • ochlazování nástrojů
 • ochlazování prostoru ustájených zvířat apod.

Zvlhčování

Používáme speciální rozprašovací trysky vlastní konstrukce, které umožňují rozprášit jakékoliv množství vody a vytvořit aerosol o plynule volitelné velikosti kapiček v rozsahu několika jednotek až stovek mikronů. Jemný vodní aerosol se rychle vypaří ve vzduchu a umožňuje zvýšit a udržet vysokou relativní vlhkost vzduchu (až do 100%). Hrubší kapičky se ve vzduchu nevypaří a podle potřeby zvlhčují požadovanou hmotu.

Možné aplikace:

 • zvlhčování prostředí při zpracování textilních vláken
 • zvlhčování skladů ovoce a zeleniny, dřeva, papíru
 • zvlhčování skleníků a množáren hub
 • zvlhčování při zrání betonových výrobků
 • zvlhčování prostoru při ustájení zvířat
 • zvlhčování materiálového kmenu v cihelnách a sklárnách
 • odstraňování elektrostatického náboje v papírnách, tiskárnách, při výrobě plastických hmot
 • protipožární prevence a prevence proti výbuchu apod.

Zachycení tuhých znečišťujících látek (TZL)

Naši pracovníci vyvinuli ve spolupráci s Ústavem fyziky a měřicí techniky Vysoké školy chemicko technologické v Praze novou technologii zachycení tuhých znečišťujících látek. Pro své vynikající výsledky v praxi byla tato technologie uznána a schválena k užívání Českou inspekce životního prostředí (1998). Firma ProEnvi tuto technologii neustále vyvíjí a zdokonaluje. Naše technologie prokázala v praxi vysokou filtrační účinnost (pod 1 mg TZL/1 m³ proudícího plynu). Speciální vodní trysky vhodně umístěné v potrubí vytvoří systém vodních blan, nepropustných pro proudící plyn v přímém směru, ten musí mezi vodními blanami "kličkovat", TZL svou setrvačností do vodních blan narazí, jsou zachyceny a uzavřeným vodním okruhem odvedeny do sedimentační nádrže nebo separátoru.

Možné aplikace:

 • zachycení TZL v komínech (kotelny, spalovny, průmyslové pece apod.)
 • zachycení TZL při chemické výrobě
 • zachycení TZL při výrobě hnojiv
 • zachycení plynů a pachů rozpustných ve vodě apod.

Kontinuální směšování kapalin nebo plynů

Firma ProEnvi vyvinula spolehlivé a účinné zařízení pro velmi kvalitní promíchání několika tekutin (kapalin či plynů) v libovolné kombinaci (plyn-plyn, plyn-kapalina, kapalina-kapalina) a v libovolném množství. Zařízení pracuje bez pohyblivých mechanických částí a je proto velmi jednoduché a provozně spolehlivé.

Možné aplikace:

 • směšování topného plynu se vzduchem
 • kontinuální výroba tukových emulzí v tukovém průmyslu
 • kontinuální míchání termocitlivé vrstvy před nanášením v papírenském průmyslu
 • kontinuální míchání krycí vrstvy svařovacích lepenek před nanášením
 • provzdušňování kapalin apod.

Rozprašovací trysky

Firma ProEnvi vyvinula celou typovou a výkonovou řadu rozprašovacích trysek, které velmi jemně rozprašují kapalinu buď stlačeným plynem - nejčastěji vzduchem (vzduchovodní trysky), nebo vlastním tlakem kapaliny (vodní trysky) ve velkém rozsahu:

 • vzduchovodní trysky - jednotky až stovky litrů za hodinu
 • vodní trysky - desítky až tisíce litrů za hodinu

Možné aplikace:

kromě již dříve uvedených jsou to dále

 • homogenní zvlhčování povrchu těles (keramický průmysl)
 • zvýšení účinnosti elektrostatických filtrů
 • hořáky na kapalná paliva
 • rozprašování kapalných hnojiv, herbicidů a pesticidů
 • rozprašování chladicích kapalin, deodorantů
 • rozprašování desinfekčních a desinsekčních prostředků
 • hromadná inhalace a mnoho dalších.
©Dominik Turchich, 2004